Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου 2015

Πρόγραμμα "Επιχειρηματική Ευκαιρία" (100% επιχορήγηση για ίδρυση επιχείρησης)

 

Πρόγραμμα "Επιχειρηματική Ευκαιρία" (100% επιχορήγηση για ίδρυση επιχείρησης).

Πρόγραμμα "Επιχειρηματική Ευκαιρία" (100% επιχορήγηση για ίδρυση νέας επιχείρησης


Το πρόγραμμα αφορά άνεργους/άνεργες από 18 έως 64 ετών που θέλουν να ιδρύσουν νέες, καινοτόμες και βιώσιμες επιχειρήσεις.
Επιλέξιμες Επιχειρήσεις
Οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν στο πλαίσιο των επενδυτικών προτάσεων θα πρέπει:
- Να έχουν κάνει έναρξη στη ∆ΟΥ μετά την ημερομηνία προκήρυξης του Προγράμματος
- Να λειτουργήσουν νόμιμα εντός της Ελληνικής Επικράτειας
- Να λειτουργήσουν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες επιχειρηματικές μορφές:
* Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης
* Ομόρρυθμη Εταιρεία
* Ετερόρρυθμη Εταιρεία
* Ι.Κ.Ε
* ατομική επιχείρηση και
* κοινωνική επιχείρηση

- Κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο να συμμετέχει στην υποβολή μίας επενδυτικής πρότασης.
- Το επιχειρηματικό τους σχέδιο να αφορά στις επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
Εξαιρούνται οι δραστηριότητες που δεν στηρίζονται από τον Κανονισμό για Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας – De Minimis (EK 1407/2013). 

Οι επιχειρήσεις που αναμένεται να επιχορηγηθούν θα ανήκουν στους παρακάτω κλάδους:
 • Αγροδιατροφή/Βιομηχανία Τροφίμων
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Ενέργεια
 • Περιβάλλον
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
 • Τουρισμός
 • Υγεία
 • Υλικά-Κατασκευές
 • Πολιτιστική-∆ημιουργική Βιομηχανία
   


Προϋπολογισμός
Ο προϋπολογισμός κάθε πρότασης αναμένεται να είναι από 25.000 έως 40.000 ευρώ
Ποσοστό Επιχορήγησης
Το ποσοστό επιχορήγησης θα είναι 100%.
Επιλέξιμες Δαπάνες
 • Ασφαλιστικές Εισφορές (ΟΑΕΕ)
 • Λειτουργικές Δαπάνες (ενοίκια, ΔΕΗ, ΟΤΕ, θέρμανση, ύδρευση, δαπάνες λογιστικής παρακολούθησης, αμοιβή συμβούλου)
 • Δαπάνες για την προβολή & προώθηση της επιχείρησης, Δημιουργία ιστοσελίδας.
 • Δαπάνες για την πρόσληψη υπαλλήλου.
 • Δαπάνες για την αγορά πρώτων υλών.
 • Αποσβέσεις παγίων.
   
Διάρκεια Επιχορήγησης
Έως 24 μήνες.


Υπάρχει δυνατότητα προκαταβολής του 40% της επιχορήγησης.
Για να διαβάσετε την επίσημη προδημοσίευση του προγράμματος δείτε http://www.plan.gr/sites/plan.gr/files/pdf/ProdhmosieushEpixeirhmatikhEukairia.pdf

Καλένγκ Μουανγκάλ
Γεωπόνος - ΓΠΑ