Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011

Τα κύρια θρεπτικά συστατικά στο έδαφος: Άζωτο, Φώσφορος και Κάλιο

N (Άζωτο)

        Ένα από τα κύρια συστατικά, βοηθά στην κανονική ανάπτυξη όλων των μερών του φυτού. Εάν το Ν βρίσκεται σε μεγάλες ποσότητες στο έδαφος, προκαλεί υπερβολική βλάστηση, υδαρείς ιστούς, ανθόρροιες(πτώση ανθέων), ενώ η έλλειψη του προκαλεί καθυστέρηση στην ανάπτυξη, χλώρωση στα παλιότερα φύλλα κ.λπ. Από τα αζωτούχα λιπάσματα, μερικά αυξάνουν την οξύτητα εδάφους(ουρία, νιτρική αμμωνία...) και άλλα την μειώνουν αυξάνοντας την αλκαλικότητα(νιτρικό ασβέστιο, νιτρικό νάτριο...) η νιτρική μορφή αποτελεί την κύρια πηγή αζωτούχου θρέψης όλων των καλλιεργειών. Όλες οι άλλες μορφές αζώτου που απαντώνται στο έδαφος, δηλ. το άζωτο των οργανικών συστατικών του εδάφους, η ουρία ακόμη και το αμμωνιακό άζωτο, με τη βοήθεια της μικροβιακής χλωρίδας του εδάφους μετατρέπονται σε νιτρικό άζωτο. Αυτό όμως συμβαίνει μόνο όταν οι συνθήκες νιτροποίησης , δηλ. θερμοκρασία, υγρασία, πεχά, είναι ευνοϊκές, όπως συνηθέστερα παρατηρείται κατά το Φθινόπωρο και μετά τον Απρίλιο
Τα λιπάσματα σε 2 μορφές: αμμωνιακή και νιτρική(πιο αφομοιώσιμη από τα φυτά σε όξινα ή αλκαλικά εδάφη)

P (Φώσφορος)

         Βασικό στοιχείο, χρήσιμο στην παραγωγή καρπών και σπόρων. Ερεθίζει τα φυτά για παραγωγή ριζών και ανάπτυξη σπόρων, βελτιώνει την ποιότητα της βλάστησης και των καρπών, επίσης αυξάνει την αντοχή των φυτών σε ασθένειες. Ιδιαίτερο δυσκίνητο στο έδαφος, γ'αυτό και εφαρμόζεται συνήθως κοντά στις ρίζες. Σε έλλειψη φωσφόρου, τα φυτά σταματούν να αναπτύσσονται και τα άνθη αποτυγχάνουν να καρποδέσουν.
Σε ισχυρά όξινα εδάφη, ο φώσφορος δεσμεύεται με το αργίλιο και τον σίδηρο, έτσιτο έδαφος πρέπει να είναι ελαφρύ όξινο ή ουδέτερο
Τα λιπάσματα: υπερφωσφορικά, φωσφορικό αμμώνιο, φωσφορικό οξύ και τριπλό υπερφωσφορικό

K (Κάλιο)

           Είναι απαραίτητο για την άριστη ποιότητα και ποσότητα της παραγωγής. Η ποσότητα του κυμαίνεται μεταξύ 0,1% και 3%. Έχει μεγάλη κοινητικότητα μέσα στο φυτό.
Το Κ:  επηρεάζει την δραστηριοποίηση των ενζύμων και με αυτό στο σχηματοσμό και μετασχηματισμό ουσιών,
                 επηρεάζει το ισοζύγιο του νερού(στην πρόσληψη και μετακίνηση του νερού στο φυτό).
Η έλλειψη καλίου σημειώνεται συνήθως στα ελαφρά και όξινα εδάφη. Η μάρανση των φύλλων όταν συνοδεύεται με ελαφρό ξεθώριασμα της περιφέρειας τους είναι μια ένδειξη της ελλειματικής σε κάλιο θρέψεως των φυτών. Η έλλειψη καλίου από το έδαφος, υποχρεώνει σε μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων καλίου από τα μεγαλύτερης ηλικίας φύλλα προς τα νεαρότερης ηλικίας φύλλα. Γι' αυτό τα συμπτώματα που είναι το κιτρίνισμα και το κάψιμο της περιφέρειας των φύλλων γίνονται ορατά πρώτα στα ηλικιωμένα φύλλα, τα οποία στην συνέχεια ξηραίνονται και πεθαίνουν
Τα λιπάσματα: είτε ως άλας του υδροχλωρικού οξέος(Cl), είτε του θεϊκού οξέος(θείο): το χλωριούχο κάλιο, θεϊκό κάλιο, νιτρικό κάλιο(για τα κηπευτικά)Παρασκευή, 25 Φεβρουαρίου 2011

Σημασία μερικών στοιχείων ενός εδάφους: PH του εδάφους, αγωγιμότητα εδάφους, οργανική ουσία στο έδαφος και ο λόγος άνθρακας προς άζωτο στο έδαφος.


P


1) Μέγεθος που δείχνει πόσο όξινο ή αλκαλικό είναι το εδαφικό διάλυμα - το νερό του εδάφους δηλαδή που περιέχει διαλυμένα τα θρεπτικά στοιχεία. Τα εδάφη με πολύ ασβέστιο είναι αλκαλικά ενώ αυτά με ελάχιστο είναι όξινα. Το pH το μετρούμε με μια κλίμακα από 0 έως 14. Ωστόσο τα φυτά αναπτύσσονται στην περιοχή από το 5 έως το 9 περίπου (το 7 είναι το ουδέτερο pH).
2) Το κάθε φυτό έχει τις προτιμήσεις του. Ένα φυτό που βρίσκεται σε έδαφος με ακατάλληλο pH συνήθως υποφέρει από τροφοπενίες, γιατί δεν μπορεί να απορροφήσει κάποια θρεπτικά συστατικά του εδάφους ακόμα και αν αυτά βρίσκονται σε επαρκή ποσότητα.
3) Η απορρόφηση των ανόργανων συστατικών από τις ρίζες των φυτών π.χ. άζωτο, σίδηρο γίνεται μόνο όταν είναι διαλυμένα σε νερό. Εξαιρετικά όξινα ή αλκαλικά, εδάφη δεν επιτρέπουν σε αρκετά θρεπτικά συστατικά για τα φυτά να διαλυθούν και κατά συνέπεια αυτά δεν σε θέση να τα απορροφήσουν. Καθώς τα φυτά δεν λαμβάνουν τις απαιτούμενες ποσότητες θρεπτικών συστατικών, εμφανίζουν μειωμένη παράγωγη, μικρή ανάπτυξη και είναι επιρρεπή και ευπρόσβλητα σε ασθένειες φυτών.
4) Πρακτικά λοιπόν η γνώση του βαθμού οξύτητας, μας επιτρέπει το φύτεμα δέντρων και φυτών τα οποία έχουν αντίστοιχες απαιτήσεις ή την τροποποίηση του εδάφους σε σχέση με φυτά και δέντρα τα οποία ήδη υπάρχουν.

Αγωγιμότητα εδάφους

1) Από την οποία εκτιμάτε η αλατότητα ενός εδάφους, πολλαπλασιάζοντας την ειδική αγωγιμότητα εδάφους επί 0,128.
2)υψηλή αγωγιμότητα σημαίνει υψηλή αλατότητα εδάφους


Οργανική ουσία στο έδαφος

1) Η οργανική ουσία του εδάφους αποτελεί πηγή βιοποικιλότητας του εδάφους, ενεργώντας ως δεξαμενή θρεπτικών ουσιών όπως το άζωτο, ο φώσφορος και το θείο, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί τον κύριο συντελεστή γονιμότητας του εδάφους.
2) Ο οργανικός άνθρακας του εδάφους υποστηρίζει τη δομή του εδάφους βελτιώνοντας το φυσικό περιβάλλον των ριζών ώστε να διεισδύσουν μέσα στο έδαφος.
3) Η οργανική ουσία απορροφάει νερό – έχει την ικανότητα να συγκρατεί περίπου έξι φορές το βάρος της σε νερό – και κατά συνέπεια η σημασία της για τη βλάστηση σε φυσικά ξηρά και αμμώδη εδάφη είναι καθοριστική. Τα πλούσια σε οργανική ουσία εδάφη έχουν καλύτερη δομή πράγμα που βελτιώνει τη διήθηση νερού και μειώνει την ευπάθεια του εδάφους στη συμπύκνωση, στη διάβρωση, στην απερήμωση και στις κατολισθήσεις.

Ο λόγος C/N

Η σχέση C/N είναι πολύ σημαντική και η ιδανική τιμή της πρέπει να είναι γύρω στο 25-35/1. Ο άνθρακας είναι βασικά αυτός που παρέχει ενέργεια στους μικροοργανισμούς, ενώ το άζωτο βασικό
συστατικό για τη δημιουργία των πρωτεϊνικών συστατικών τους. Αν η τιμή του C/N είναι μεγαλύτερη, απαιτείται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για την αποσύνθεση, ενώ αν είναι μικρότερη, τότε μέρος του αζώτου χάνεται στην ατμόσφαιρα με τη μορφή αμμωνίας. Η ρύθμιση του λόγου C/N μπορεί να γίνειμε την ανάμειξη υλικών που έχουν διαφορετικές τιμές C/N. Τα άχυρα περιέχουν μεγάλο ποσοστό άνθρακα, ενώ η εμπλουτισμένη με ούρα κοπριά, περιέχει μεγάλο ποσοστό αζώτου
Σχέση C/N : Κατά τη διάρκεια της αποικοδόμησης της ενσωματωμένης στο έδαφος πράσινης φυτικής μάζας, βασική σημασία έχει η τιμή του πηλίκου περιεκτικότητα άνθρακα προς άζωτο (C/N). Η τιμή C/N θα πρέπει να είναι χαμηλή, ιδιαίτερα όταν πρόκειται ν’ ακολουθήσουν καλλιέργειες μη ψυχανθών ειδών, ώστε το άζωτο που απελευθερώνεται κατά την αποικοδόμηση της
φυτικής μάζας από τη δράση των μικροοργανισμών του εδάφους, να είναι διαθέσιμο στα φυτά της καλλιέργειας που ακολουθεί. Όσο τα φυτά της καλλιέργειας αυτής αναπτύσσονται, η περιεκτικότητα του εδάφους σε άνθρακα αυξάνεται, ενώ η περιεκτικότητα σε πρωτεϊνες και κατά συνέπεια και σε άζωτο μειώνεται. Το ιδανικό πηλίκο C/N, για την ταχύτερη αποικοδόμηση των οργανικών υπολειμμάτων, κυμαίνεται από 15/1 έως 25/1, ανάλογα με το φυτικό είδος.
Όταν το πηλίκο C/N είναι μεγάλο, οι μικροοργανισμοί του εδάφους που είναι υπεύθυνοι για τη διάσπαση των οργανικών υπολειμμάτων, έχοντας στη διάθεσή τους αφθονία ενέργειας (πολύ άνθρακα), πολλαπλασιάζονται υπέρμετρα. Τότε λοιπόν, όσο άζωτο παράγεται από τη διάσπαση των
φυτικών υπολειμμάτων καταναλώνεται από τους μικροοργανισμούς για την οικοδόμηση των πρωτεϊνών τους και επί πλέον καταναλώνεται και το εδαφικό διαθέσιμο ανόργανο άζωτο, για να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες των αυξηθέντων μικροοργανισμών. Αυτή η εξέλιξη έχει ως αποτέλεσμα οι κύριες καλλιέργειες να υποφέρουν από έλλειψη ανόργανου αζώτου. Σε τέτοιες περιπτώσεις ενσωμάτωσης πράσινης φυτικής μάζας χλωρήςλίπανσης με υψηλό πηλίκο C/N, συνιστάται η προσθήκη στο έδαφος μικρών ποσοτήτων οργανικού αζώτου, για να καλυφθούν οι πρώτες ανάγκες των μικροοργανισμών.Τρίτη, 22 Φεβρουαρίου 2011

Το Γεράνι
Γεράνι

Είδος

 • Πολυετές
 • Ανθίζει το καλοκαίρι, αλλά σε ευνοϊκές συνθήκες μπορεί να ανθίζει όλο το χρόνο με μικρή περίοδο ανάπαυσης
 • Παρουσιάζει και διάφορα είδη, τα λεγόμενα Πελαργόνια.

Πως φυτεύεται:

 • Το Γεράνι φυτεύεται το καλοκαίρι
 • Τα έτοιμα φυτά μπορεί να τα προμηθευτούμε από τα φυτώρια
 • Όποιος θέλει, μπορεί να φυτεύει μοσχεύματα κορυφής ως εξής: κόβουμε ένα κλαρί 5 – 15 cm από την κορυφή πάνω από ένα κόμβο, απομακρύνουμε τα κάτω φύλλα και στην συνέχεια εάν έχουμε προμηθευτεί μια ειδική ορμόνη για γρήγορη ριζοβολίας, βουτάμε το κάτω μέρος του μοσχεύματος στην ορμόνη, έπειτα φυτεύουμε τα μοσχεύματα σε μικρές γλάστρες με υγρό υπόστρωμα (τύρφη/περλίτη). Τοποθετούμε τις γλάστρες σε σημείο με αρκετό φως. Σε 2 – 3 βδομάδες κανονικά πρέπει να ριζοβολούν τα μοσχεύματα, τα οποία μεταφυτεύουμε στις τελικές γλάστρες.
 • Το Γεράνι είναι φυτό χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες στις μεταφυτεύσεις, αλλά πάντα να προσέχουμε να μην προκαλούμε ζημιές στο ριζικό σύστημα των φυτών κατά την μεταφύτευση.

Που καλλιεργείται

 • Το Γεράνι είναι φυτό εξωτερικού χώρου, και χρειάζεται αρκετό φως για την καλή ανάπτυξη του.
 • Σε γλάστρες, απευθείας στο χώμα, σε παρτέρια και ζαρντινιέρες
Γιατί καλλιεργείται

 • Το Γεράνι καλλιεργείται για τα πολύχρωμα άνθη του.
 • Έχει άνθη μεγάλης διάρκειας

Φροντίδες

 • Απομακρύνουμε τα μαρασμένα λουλούδια, τα ξηρά φύλλα. Σε τακτά διαστήματα κορυφολογούμε για να ευνοηθεί ο σχηματισμός διακλαδώσεων, δηλαδή αύξηση του τελικού αριθμού ανθέων ανά φυτό
 • Το πότισμα το καλοκαίρι πρέπει να είναι ικανοποιητικό πάντα με την σκέψη “λίγο νερό αλλά συχνά.
 • Το χειμώνα, τα ποτίσματα πρέπει να είναι πιο αραιά, και μόνο όταν ξηραθεί τελείως το χώμα( αυτό το τσεκάρουμε εισάγοντας ένα δάκτυλο στο χώμα)
 • Το καλοκαίρι λιπαίνουμε κάθε 15 ημέρες με ένα λίπασμα ειδικό για ανθόφυτα πλούσιο σε ποτάσα(Κάλιο)

Προβλήματα

 • Όταν παρατηρείται έλλειψη ανθοφορίας, αλλά μια πλούσια βλάστηση, αυτό δείχνει ότι υπάρχει υπερβολική χρήση ενός αζωτούχου λιπάσματος.
 • Το Γεράνι προσβάλλεται από αρκετά παράσιτα, και επειδή είναι σχετικά ένα εύκολα φυτό, και σχετικά χαμηλού κόστους, σε περίπτωση προσβολών μην ξοδευτείτε για χημικά φάρμακα, απλά απομακρύνετε τα άρρωστα φυτά και αντικαταστήσετε τα με νέα.
 • Το Γεράνι θεωρείται σαν ένα τοξικό φυτό, πρέπει να προσέχετε τα μικρά παιδιά και τα οικόσιτα ζώα σας.
Τρίτη, 8 Φεβρουαρίου 2011

Γαρδένια

Γαρδένια

Είδος:

 • Πολυετές
 • Ανθίζει από το τέλος φθινοπώρου μέχρι αρχές άνοιξης, με το μέγιστο της ανθοφορίας τα Χριστούγεννα.

Πως φυτεύεται:

 • Προμηθευόμαστε τα φυτά από τα φυτώρια στις αρχές φθινοπώρου
 • Τα μεταφυτεύουμε σε μεγαλύτερες γλάστρες ανάλογα με τον χώρο που έχουμε
 • μεριμνάμε να ανοίξουμε τις τρύπες αποστράγγισης
 • Τοποθετούμε αδρανή υλικά στο πάτο της γλάστρας: πετραδάκια ή θρυμματισμένα κομμάτια από πήλινο βάζο ή απλά μια στρώση από περλίτη.
 • Επειδή η γαρδένια είναι ασβεστόφοβα (δεν προτιμαει υψηλή αλκαλικότητα του νερού ή του υποστρώματος ανάπτυξης), θα χρησιμοποιούμε ειδικά για την γαρδένια υποστρώματα εμπορίου ή φυλλόχωμα.
 • Γεμίζουμε την γλάστρα με το χώμα μαζί με μια μικρή ποσότητα σύνθετου λιπάσματος αργής διάλυσης( στο εμπόριο υπάρχουν αρκετά)
 • Κάνουμε την μεταφύτευση με προσοχή, έτσι ώστε να μην σπάει η μπάλα χώματος, ή να μην προκαλέσουμε ζημιά στις ρίζες.
 • Αμέσως μετά πιέζουμε καλά το χώμα , και στην συνέχεια ποτίζουμε.
 • Μια φορά τον μήνα μαζί με το νερό ποτίσματος, προσθέτουμε ένα όξινο λίπασμα γρήγορης διάλυσης(πχ θειική αμμωνία), όμως στην αγορά κυκλοφορούν ειδικά διαλύματα για την γαρδένια πλούσια και σε ιχνοστοιχεία(σε περίπτωση χρήσης τέτοιων διαλυμάτων, να ακολουθήσετε πιστά τις οδηγίες).
 • Τις γλάστρες τις τοποθετούμε στο μπαλκόνι σε ημισκιερό μέρος στην ανατολική ή στην δυτική πλευρά του σπιτιού για αποφυγή κρύων ανέμων τον χειμώνα και των ζεστών το καλοκαίρι.

Που καλλιεργείται

 • Μέσα στις γλάστρες στα μπαλκόνια
 • στις ζαρντινιέρες
 • ή και απευθείας στο έδαφος μέσα σε λάκκους στο βάθος των οποίων τοποθετούμε ένα σύνθετο λίπασμα και ένα πλούσιο χώμα.

Γιατί καλλιεργείται

 • Για τα λευκά αρωματικά άνθη
 • Σαν γενική πρασινάδα στον κήπο ή μπαλκόνι.

Φροντίδες

 • Προσοχή στο πότισμα (σωστή δόση και νερό καλής ποιότητας)
 • Στο πότισμα ισχύει η λογική: “Μικρή δόση ή ποσότητα νερού και συχνό πότισμα” όχι πολύ νερό και σπάνια
 • Πριν ποτίζουμε πρέπει να βεβαιωθούμε ότι είναι ξηρό το χώμα
 • Απομακρύνουμε πάντα: Τα μαρασμένα άνθη, ξηρά φύλλα και ξηρά κλαριά
 • Για αύξηση αριθμό ανθέων, κάθε αρχή άνοιξης κόβουμε τουλάχιστον την κορυφή των βλαστών(περίπου 5 cm).
 • Το καλοκαίρι, σε ξηρές συνθήκες, να διατρέχουμε το φύλλωμα για να δροσιστεί το φυτό, αλλά όταν υπάρχουν άνθη, το βρέξιμο αυτό μπορεί να προκαλέσει αποχρωματισμό ανθέων.
 • Από την άνοιξη μέχρι φθινόπωρο, λιπαίνουμε κάθε 15 ημέρες με όξινα λιπάσματα, τέτοια λιπάσματα υπάρχουν αρκετά στο εμπόριο, και μάλιστα μερικά είναι ειδικά για την γαρδένια.

Προβλήματα

 • Η γαρδένια προσβάλλεται από μελίγκρα, ακάρεα και κοκκοειδή, μόνο σε σοβαρές περιπτώσεις συνιστούμε την χρήση των χημικών φυτοπροστατευτικών.
 • Κιτρίνισμα φύλλων, αλλά με τα νεύρα να παραμένουν πράσινα: οφείλεται σε σκληρότητα νερού, το φυτό δυσκολεύεται να προσλαμβάνει το Σίδηρο. Σε αυτήν την περίπτωση ποτίζουμε με νερό βροχής ή απλά με βρασμένο νερό αφού κρυώσει, και προσθέτουμε λίπασμα πλούσιο σε Σίδηρο.
 • Κιτρινίζουν επίσης τα φύλλα σε συνθήκες έλλειψης φωτισμού
 • Τα μπουμπούκια πέφτουν πριν καν ανοίξουν: Είναι έλλειψη υγρασίας, πολύ ξηρός αέρας. Σε αυτήν την περίπτωση διαβρέχουμε τα φυτά καθημερινά πριν ανοίξουν τα μπουμπούκια.