Στο blog αυτό έχει αναδημοσιεύσεις άρθρων, κειμένων, φωτογραφιών και βίντεο επιστημονικού ενδιαφέροντος από την παγκόσμια διαδικτυακή «βιβλιοθήκη» με στόχο την ενημέρωση

Τρίτη, 18 Σεπτεμβρίου 2012

Φωτογραφικό υλικό με μυκητολογικές ασθένειες μηλιάς και αχλαδιάς

botryosphaeria obtusa, σήψεις

botrytis cinerea, μετασυλλεκτική σταχτιά ή τερφρά

gloeodes pomigena, καπνιά

glomerella cingulata, πικρή σήψη

gymnosporangium fuscum, σκωριάσεις

monilinia laxa, φαιές σήψεις ή μονίλιες

nectria galligena, εξέλκωση βραχιόνων

penicillium expansum, κυανή σήψη

pezicula alba, ξηρές καστανές σήψεις

pezicula malicorticis, ξηρέ καστανές σήψεις

podosphaera leucotricha, ωϊδιο

septoria pyricola, σεπτορίωση

venturia inaequalis, φουζικλάδιο
Δημοσίευση σχολίου