Τρίτη, 18 Σεπτεμβρίου 2012

Φωτογραφικό υλικό με μυκητολογικές ασθένειες μηλιάς και αχλαδιάς

botryosphaeria obtusa, σήψεις

botrytis cinerea, μετασυλλεκτική σταχτιά ή τερφρά

gloeodes pomigena, καπνιά

glomerella cingulata, πικρή σήψη

gymnosporangium fuscum, σκωριάσεις

monilinia laxa, φαιές σήψεις ή μονίλιες

nectria galligena, εξέλκωση βραχιόνων

penicillium expansum, κυανή σήψη

pezicula alba, ξηρές καστανές σήψεις

pezicula malicorticis, ξηρέ καστανές σήψεις

podosphaera leucotricha, ωϊδιο

septoria pyricola, σεπτορίωση

venturia inaequalis, φουζικλάδιο
Δημοσίευση σχολίου